top of page

Privacybeleid - Privacy Policy

English text below

 

1. Waarom deze privacyverklaring?

We hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. We gebruiken die persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016.

Met deze privacyverklaring willen we duidelijk maken hoe we jouw persoonsgegevens eventueel verwerken en wat jouw rechten zijn. Door gebruik te maken van deze website ga je expliciet akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van je persoonsgegevens.


 

2. Bedrijfsgegevens

Je vindt onze gegevens en contactinformatie op de contactpagina.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken enkel de persoonsgegevens die we nodig hebben en bewaren die slechts tijdelijk. Als we ze doorgeven aan derde partijen, dan sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst waarin zij jouw privacy garanderen.

Als je een formulier invult, bewaren we de ingevulde gegevens niet op deze website. Deze worden verzonden naar onze mailbox. Dit is nodig om met jou te kunnen communiceren.
 

4. Welke andere persoonsgegevens verwerken we?

4.1 Statistieken (Google Analytics)

Wanneer je naar onze website surft, bewaren we bepaalde gegevens in Google Analytics zoals bijvoorbeeld je browsertype, besturingsprogramma, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s je bezocht enz...

Deze statistieken zijn volledig anoniem. We gebruiken ze om het surfgedrag van bezoekers te analyseren en de website te optimaliseren.

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en zorgen ervoor dat jouw gegevens niet verder worden gedeeld.

4.2 Cookies

4.2.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die je computer opslaat wanneer je een website gebruikt. Ze brengen o.m. informatie over je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie en websitebezoek in kaart.

4.2.2 Welke cookies gebruiken wij op deze site?

_ga, _gat en _gid: analyseren je websitebezoek via Google Analytics.

Deze cookies zijn anoniem en slaan geen persoonsgegevens van jou op.

4.2.3 Hoe kan je cookies uitschakelen?

Je kan cookies uitschakelen of verwijderen, al zal onze website in dat geval misschien niet optimaal meer werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan vind je hier instructies voor verschillende browsers:

 

5. Hoe beveiligen we jouw bezoek en gegevens?

Deze website wordt beveiligd op 3 niveaus:

 • Regelmatige automatische updates dichten eventuele softwarelekken en verbeteren de beveiliging van deze site.

 • SSL beveiligt jouw verbinding met deze site zodat je gegevens niet kunnen worden onderschept door hackers.

 • De firewall filtert alle verkeer naar deze site en voorkomt zo malware en hacking. Vergelijk het met de virusscanner op je PC.

 

6. Welke rechten heb jij?

Als bezoeker en gebruiker heb je rechten die betrekking hebben op je persoonsgegevens. Het zijn en blijven jouw gegevens.

Wil je één van die rechten inroepen? Stuur ons dan even een mailtje via het contactformulier. We verwerken je aanvraag binnen 30 dagen nadat jij je identiteit hebt bewezen.

6.1 Recht op informatie

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we verwerken. Op deze website en in deze privacyverklaring doen we er alles aan om dat helder te maken. Heb je toch een vraag? Geef ons dan gerust een seintje.

6.2 Recht op inzage en rechtzetting

Je beschikt over het recht om alle persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt, in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

6.3 Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten onder deze voorwaarden:

 • Tijdens de periode die we nodig hebben om de juistheid van je persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting.

 • Tijdens de periode die we nodig hebben om de aanwezigheid van gronden voor het wissen van je persoonsgegevens te beoordelen.

 • Bij onrechtmatige gegevensverwerking, als je verzoekt om beperking van de verwerking i.p.v. het wissen van je persoonsgegevens.

 • Als we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en jij ze nodig hebt voor een rechtsvordering.

6.4 Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om je op elk moment te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor je eerder toestemming gaf.

6.5 Recht om je te verzetten tegen automatische besluitvorming

De persoonsgegevens die we via deze website verzamelen, worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming.

6.6 Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als je je persoonsgegevens wil overdragen naar een andere verwerker, dan bezorgen we jou deze graag in een leesbare vorm.

6.7 Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen onder deze voorwaarden:

 • Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld.

 • Wanneer we je persoonsgegevens enkel hebben verzameld op basis van jouw toestemming.

 • Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gronden voor de verwerking bestaan.

 • Wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.

 • Wanneer je persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

6.8 Recht om klacht in te dienen

Ben je van mening dat we jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

 

7. Wijzigbaarheid van deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt aangepast. Raadpleeg deze daarom regelmatig. Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 1 april 2020.

 

8. Wijzigen van cookievoorkeuren

 

Indien je op deze website toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan je deze instelling te allen tijde wijzigen.

                                                                                                              > > > > >

1. Why this Privacy Statement?

We attach great importance to the protection of your privacy and personal data. We only use these personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (AVG or GDPR) of 27 April 2016.

With this privacy statement we want to make clear how we may process your personal data and what your rights are. By using this website you explicitly agree with this privacy statement and the processing of your personal data.


2. Company details


You can find our details and contact information on the contact page.

 

3. What personal data do we process?

We only process the personal data that we need and store it only temporarily. If we pass them on to third parties, we conclude a processing agreement with them in which they guarantee your privacy.

If you fill in a form, we do not save the data you enter on this website. They are sent to our mailbox. This is necessary to be able to communicate with you.


4. What other personal data do we process?

 

4.1 Statistics (Google Analytics)


When you visit our website, we save certain data in Google Analytics, such as your browser type, operating system, probable place of consultation, time and day of consultation, which pages you visited, etc...

These statistics are completely anonymous. We use them to analyse the surfing behaviour of visitors and to optimise the website.

We have concluded a processing agreement with Google and ensure that your data will not be shared further.

4.2 Cookies

 

4.2.1 What are cookies?

Cookies are small text files that your computer stores when you use a website. They record, among other things, information about your browser type, operating system, geographical location and website visit.

4.2.2 What cookies do we use on this site?


_ga, _gat and _gid: analyse your website visit via Google Analytics.

These cookies are anonymous and do not store any of your personal data.

4.2.3 How can you disable cookies?

You can disable or delete cookies, although in that case our website may not work properly anymore. Do you want to change your cookie settings? You will find instructions for different browsers here:

5. How do we secure your visit and data?


This website is protected at 3 levels:

 • Regular automatic updates close any software gaps and improve the security of this site.

 • SSL secures your connection to this site so that your data cannot be intercepted by hackers.

 • The firewall filters all traffic to this site, preventing malware and hacking. It's like having a virus scanner on your PC.

 

6. What rights do you have?


As a visitor and user, you have rights relating to your personal data. They are and remain your data.

Would you like to exercise one of these rights? Please send us an e-mail via the contact form. We will process your request within 30 days after you have proven your identity.

6.1 Right to information

You have the right to know what personal data we process. On this website and in this privacy statement, we make every effort to make this clear. Do you still have a question? Then feel free to give us a call.

6.2 Right of inspection and rectification

You have the right to inspect all personal data that we have processed about you. You can have any incorrect or incomplete personal details changed or deleted.

6.3 Right to restriction of processing

You have the right to (temporarily) stop the processing of your personal data under these conditions:

 • During the period we need to verify the accuracy of your personal data in case of dispute.

 • During the period we need to assess the presence of grounds for deletion of your personal data.

 • In case of unlawful data processing, if you request restriction of processing instead of deletion of your personal data.

 • If we no longer need your personal data for the processing purposes and you need it for a legal claim.

6.4 Right to withdraw consent

 

You have the right to object at any time to the processing of personal data for which you previously gave consent.

6.5 Right to object to automated decision-making

The personal data we collect through this website will not be used for automated decision-making.

6.6 Right to transferability of personal data

 

If you wish to transfer your personal data to another processor, we will be happy to provide you with it in a readable form.

6.7 Right to be forgotten

 

You have the right to have your personal data deleted under these conditions:

 • When your personal data is no longer needed for the purposes for which we originally collected it.

 • When we have only collected your personal data on the basis of your consent.

 • When you object to the processing and there are no compelling reasons for the processing.

 • When your personal data are processed unlawfully.

 • When your personal data must be deleted in accordance with a legal obligation.


6.8 Right to lodge a complaint

Are you of the opinion that we have unlawfully processed your personal data? Then you have the right to lodge a complaint with the Privacy Commission.


7. Amendability of this privacy statement

It is possible that this privacy statement will be amended in the future. Therefore consult it regularly. This privacy declaration was last amended on 1 April 2020.


8. Changing cookie preferences


If you have given permission on this website to use non-functional cookies, you can change this setting at any time.

Privacybeleid - Privacy Policy
© 2021 door Paola Parisi Architect / Orde van Architecten Raad Antwerpen

bottom of page